Siirry suoraan sisältöön

Lapsiperheiden palveluverkosto

Syövän haastaman arjen pyörittäminen vaatii monelta vanhemmalta jaksamista jo niin paljon, ettei palveluverkoston selvittämiseen enää liikene voimia. Siksi olemme koonneet tälle sivulle tietoa lapsiperheille suunnatuista julkisista ja järjestöjen palveluista Pirkanmaalla. Suorien linkkien kautta löydät tarkempia tietoja ja tarvittavat yhteystiedot.

 

Pirkanmaan kuntien lapsiperheiden palveluverkostoa täydennetään tälle sivulle.

 

Tampere

Korona-aika

Koronavirustilanteen myötä tehtyjen rajoitusten aikaan lapsiperheillä arki on muuttunut ja muutokset voivat olla suuriakin. Tampereella monet toimijat tukevat perheitä erilaisissa tilanteissa, heihin kannattaa olla yhteydessä jo silloin, kun pulmat ovat vielä pieniä. Tampereen kaupungin sivuilta löydät tukea lapsiperheille poikkeusaikana.

Lapsen oikeudet –sivustolta löydät tukea lapsille ja lapsiperheille korona-aikana. Sivuilta löydät mm. vinkkejä miten puhua lapsille koronasta.

 

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada, kun perheesi tarvitsee tilapäistä apua ja tukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Voit jättää yhteydenottopyynnön lomakkeella tai ottaa suoraan yhteyttä oman alueesi palveluohjaajaan.

Perheneuvola palvelee tamperelaisia lapsiperheitä vanhemmuuteen ja lapsen psyykkiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perheen vuorovaikutusongelmissa. Perheneuvolaan voit ottaa itse yhteyttä esimerkiksi, kun haluat tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen tai kun perheessä on ristiriitoja, surua tai muuten vaikea tilanne.

Perhepiste Nopea tarjoaa tukea ja ohjausta esimerkiksi: vuorovaikutukseen perheenjäsenten välillä sekä kodin pelisäännöistä sopimiseen ja arjen sujumiseen. Maksuton palvelu on tarkoitettu 6-17-vuotiaille tamperelaisille ja orivesiläisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Tampereen kaupungin nuorille ja heidän perheilleen suunnattuja palvelujaon koottu tänne.

Tampereen kaupungin äitiys- ja lastenneuvolat löytyvät täältä. Äitiysneuvolat palvelevat perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana ja lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston sivuilta näet millaista toimintaa osasto järjestää (esim. perhekahvila, perhekerho, vauvakerho, perhevalmennus, vertaisryhmät, harrastustoiminta).

Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilötoiminta on maksutonta, matalan kynnyksen varhaista tukea. Tukihenkilö on tavallinen, täysi-ikäinen ihminen, joka auttaa ja tukee lapsiperhettä vapaaehtoistyönä.

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Tampereen kulttuuritarjontaa lapsille löydät täältä.

Visit Tampereen sivulta löydät monipuolisesti vinkkejä kulttuuriin, tapahtumiin ja muihin aktiviteetteihin koko perheelle.

Liikkuva Perhe on Tampereen kaupungin perheille suunnattua toimintaa, jonka tavoitteena on innostaa perheitä yhdessä liikkumiseen ja tekemiseen. Sivuilta löydät myös perheen liikuntaneuvontapalvelut. Tampereen kaupungin Liikuntapalvelut järjestää myös erityisliikuntaa. Liikuntaryhmät soveltuvat vammaisille ja/tai pitkäaikaissairaille aikuisille ja lapsille.

Tampereen seudun työväenopiston sivuilta löydät erilaisia kursseja ja kerhoja, kuten muskarit ja temppukoulut.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen Piirin paikallisyhdistykset ylläpitävät monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan ja harrastamaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu varhaiseksi tueksi lapsiperheille.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Hämeenkyrö

Arjen apua ja tukea 

Perhetyö on matalan kynnyksen palvelua, jota tehdään pääasiassa perheiden kotona. Perhetyö on lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyön avulla mm. Tuetaan vanhemmuutta ja vahvistetaan perheen toimintakykyä. Sivustolta löydät myös työntekijöiden yhteystiedot sekä perhetyön esitteen (pdf). 

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä hämeenkyröläisille perheille. Palvelua voi saada alentuneen toimintakyvyn tai perhetilanteen muuttuessa esimerkiksi perheenjäsenen sairastuttua syöpään. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista palvelua, maksut määräytyvät perheen bruttotulojen, perhekoon ja käyntimäärien mukaan. Sivustolta löydät myös työntekijän yhteystiedot sekä perhetyön esitteen (pdf). 

Vauvaperhetyö (pdf) tarjoaa tukea perheille, jotka odottavat uutta perheenjäsentä tai perheeseen on syntynyt vauva. Perhetyöstä voi olla apua silloin, jos perheessä pohditaan vauvan hoitoon liittyviä asioita tai vanhemmat kaipaavat tukea jaksamiseensa. Perhetyö toteutetaan kotikäynteinä, jotka sisältävät keskustelua, kuuntelua sekä ohjausta ja neuvontaa. Palvelu on maksuton. 

Perheneuvonnasta voit hakea apua ja tukea esimerkiksi lasten kasvatukseen ja lasten tunne-elämään liittyvissä asioissa, jotka voivat muuttua perheenjäsenen sairastuttua syöpään. Perheneuvolapalvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvontaan voi soittaa nimettömänä. Asiakkaiden luvalla tehdään yhteistyötä päivähoidon, koulun, sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Sivustolta löydät myös työntekijöiden yhteystiedot. 

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa Lapsen kasvu ja kehitys, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin ja MLL:n järjestämää toimintaa. 

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta 

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jokin omassa tai läheisen taloudessa mietityttää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi, auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja auttaa laatimaan maksusopimuksia.  Lisäksi talous- ja velkaneuvoja osaa neuvoa sinua järjestelylainan ja velkajärjestelyn hakemisessa. Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on maksutonta ja sitä järjestää valtio. Neuvontaa antavat talous- ja velkaneuvojat sekä heitä avustavat oikeusapusihteerit. Neuvonta on luottamuksellista ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.  

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa. 

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät osoitteesta www.kela.fi/toimeentulotuki tai p. 020 692 207. 

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Sivustolta löydät hakemuspohjan (pdf). Huomaathan, että hakemusta ei voi täyttää sähköisesti. 

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Hämeenkyrön liikunta – ja ulkoilupalveluista löydät tietoa mm. uimarannoista, frisbeegolfradasta sekä virkistysalueista.  

Lähellä.fi-sivustolta saat tietoa esimerkiksi Hämeenkyrön tapahtumista ja yhdistyksistä. 

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Juupajoki

Arjen apua ja tukea 

Juupajoen sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Pihlajalinnan ja Mänttä-Vilppulan kaupungin omistama yhteisyritys Mäntänvuoren Terveys Oy. Juupajoen terveysasemalta saa perusterveydenhuollon palveluita, mm. hammashuolto, lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot, äitiys- ja lastenneuvola, aikuisvastaanotto, laboratoriopalvelut ja fysioterapia. 

Perheneuvola auttaa lapsiperheiden elämään liittyvissä vaikeuksissa. Ota yhteyttä perheneuvolaan silloin, kun tunnet tarvitsevasi tukea ja apua lasten kasvatuksessa, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmissa ja erilaissa elämänkriiseissä. 

Perhetyö-sivustolta löydät tietoa ennaltaehkäisevästä perhetyöstä, lastensuojelun perhetyöstä ja perhetyöntekijöistä. Sivuston Pyydä apua -nappia käyttämällä voit helposti pyytää tukea omaan, perheenjäsenen tai muun läheisen tilanteeseen tai ilmaista huolesi. Mäntänvuoren Terveyden palveluissa työskentelevät ammattilaiset ottavat sinuun yhteyttä mahdollisimman pian tai viimeistään seitsemän arkipäivän sisällä. 

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa Lapsen kasvu ja kehitys, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin ja MLL:n järjestämää toimintaa.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta 

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jokin omassa tai läheisen taloudessa mietityttää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi, auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja auttaa laatimaan maksusopimuksia. Lisäksi talous- ja velkaneuvoja osaa neuvoa sinua järjestelylainan ja velkajärjestelyn hakemisessa. Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on maksutonta ja sitä järjestää valtio. Neuvontaa antavat talous- ja velkaneuvojat sekä heitä avustavat oikeusapusihteerit. Neuvonta on luottamuksellista ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.  

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa. 

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät osoitteesta www.kela.fi/toimeentulotuki tai p. 020 692 207. 

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. 

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Juupajoen nuorisotoimi tekee töitä nuorten hyväksi. Kunnan nuorisotoimintaan kuuluu kerhotoiminta, nuorisotilatoiminta, koulunuorisotyö sekä loma-aikojen leiri- ja retkitoiminta. Nuorisotoimen omat tilat ovat Nuokkari ja Toimintavintti, os. Koskitie 65. Sivustolta löydät myös nuorisotoimen yhteystiedot ja sometilit. 

Liikunnan sivustolta löydät tietoa Juupajoen liikuntamahdollisuuksista, kuten liikuntapaikoista, ohjatusta toiminnasta ja urheiluseuroista. Tutki täällä esimerkiksi, mitä urheiluvälineitä kirjastosta voi lainata sekä mistä löytyvät Juupajoen uimarannat, frisbeegolf-radat ja hiihtoladut. Ohjattuna toimintana on mm. uimakoulut, ja urheiluseurojakin löytyy eri lajien parista. 

Juupajoen kunnan kulttuuritoimi järjestää konsertteja, taidetapahtumia ja retkiä, sekä kehittää kunnan taidekasvatustoimintaa yhdessä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimesta vastaa vapaa-aikakoordinaattori. Kulttuurin sivustolta näet mm., mitä ajankohtaista kulttuurin saralla on meneillään ja millaisia näyttelyitä on esillä.  

Oriveden seurakunnan lapsi- ja perhetyön tilaisuudet koskevat samalla tavoin juupajokelaisia kuin orivesiläisiäkin. Sivustolta löydät tietoa mm. päiväkerhosta ja perhekirkosta. 

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Kangasala

Arjen apua ja tukea 

Sähköisestä perhekeskuksesta löydät tietoa Kangasalan kaupungin ja kolmannen sektorin palveluista sekä kohtaamispaikoista, jotka on suunnattu lapsille, nuorille ja perheille. Palvelut on jaoteltu sivustolla ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan. Löydät sieltä myös tietoa ja vinkkejä arkeen ja vanhemmuuteen, sekä neuvoja esimerkiksi perheenjäsenen sairastuessa syöpään. Sivustolta löytyy myös Pyydä apua -nappi, joka on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Sitä painamalla kuka tahansa voi pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotakin. Yhteydenottoon vastataan 3 arkipäivän kuluessa. 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluista saat tietoa mm. lapsiperheiden kotipalvelusta, joka on arkipäivisin perheen kotona tapahtuvaa lastenhoitoa ja päivittäistä kodinhoitotehtäviä sekä perhetyöstä, jonka tavoitteena on tukea perheen toimintakykyä, myönteistä vuorovaikutusta sekä arjenhallintaa. Sivustolta löytyy myös Pyydä apua –nappi, jota painamalla pääset täyttämään lomakkeen ja pyytämään apua tai tukea elämäntilanteessasi. Yhteydenottoon vastataan 3 arkipäivän kuluessa. 

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa Lapsen kasvu ja kehitys, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin ja MLL:n järjestämää toimintaa. 

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta 

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jokin omassa tai läheisen taloudessa mietityttää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi, auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja auttaa laatimaan maksusopimuksia.  Lisäksi talous- ja velkaneuvoja osaa neuvoa sinua järjestelylainan ja velkajärjestelyn hakemisessa. Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on maksutonta ja sitä järjestää valtio. Neuvontaa antavat talous- ja velkaneuvojat sekä heitä avustavat oikeusapusihteerit. Neuvonta on luottamuksellista ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.  

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa. 

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät osoitteesta www.kela.fi/toimeentulotuki tai p. 020 692 207. 

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnasta erillisellä lomakkeella tai sähköisesti Omapalvelun kautta. 

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Kangasalan harrastelistauksesta löydät kattavasti tietoa erilaisista harrastusmahdollisuuksista, kuten liikunnasta, musiikista ja nuorisotoiminnasta. Sivulta pääset esimerkiksi eri seurojen, kerhojen ja yhdistysten sivuille. Löydät täältä myös liikuntapaikat, kuten uimahallin ja leikkipuistot- sekä liikuntakartat. 

Kangasalan tapahtumasivulta löydät tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja kulttuurista. 

Sähköisen perhekeskuksen sivuston alaosasta löydät myös Puuhaa perheelle -osion, jonne koottu paljon vinkkejä lasten, ja perheen yhteiseen tekemiseen. 

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Mänttä-Vilppula

Arjen apua ja tukea 

Perhetyön palveluilla autetaan, tuetaan ja ohjataan lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa ja lasten huolenpidossa. Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Siihen kuuluvat esimerkiksi välttämätön kodinhoitoapu sekä perheen arkirutiinien, vanhemmuuden ja toimintakyvyn tukeminen. Yhteystiedot löydät sivustolta >>

Perheneuvolatyö painottuu lasten ja heidän perheidensä tutkimuksiin, eri elämäntilanteiden arviointiin, psyykkiseen tukemiseen ja tukitoimien suunnitteluun. Yhteystiedot löydät sivustolta >> 

Lapsiperheiden sosiaalityön yhteystiedot löydät täältä >> 

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa Lapsen kasvu ja kehitys, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin ja MLL:n järjestämää toimintaa. 

Mänttä-Vilppulan seurakunta tarjoaa arjen apua ja tukea lapsiperheille. Pikkuhelppi tarjoaa maksutonta apua arkeen. Pikkuhelpissä ulkoillaan lasten kanssa yhdessä sovitussa paikassa tai hoidetaan lapsia sisällä seurakunnan tiloissa. Helppiaika on kaksi tuntia. Lapsiparkki taas on maksuton tilapäishoito 0-6-vuotiaille. Lue palveluista lisää seurakunnan sivuilta. 

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta 

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jokin omassa tai läheisen taloudessa mietityttää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi, auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja auttaa laatimaan maksusopimuksia.  Lisäksi talous- ja velkaneuvoja osaa neuvoa sinua järjestelylainan ja velkajärjestelyn hakemisessa. Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on maksutonta ja sitä järjestää valtio. Neuvontaa antavat talous- ja velkaneuvojat sekä heitä avustavat oikeusapusihteerit. Neuvonta on luottamuksellista ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.  

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa. 

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät osoitteesta www.kela.fi/toimeentulotuki tai p. 020 692 207. 

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.  

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Mänttä-Vilppulan harrastuksista ja kulttuurista löydät tietoa harrastukset ja vapaa-aika -sivustoltaTäältä löydät mm. Liikuntapaikat ja alueen eri seurojen yhdistysten sivut.  

Palvelut lapsiperheille –sivustolta löydät tietoa mm. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. 

Mänttä-Vilppulan seurakunta järjestää päiväkerhoja sekä kesäkerhoja pikkulapsille ja perhekerhoja kaikenikäisille lapsille yhdessä vanhemman kanssa.  

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Orivesi

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö Kotipalvelun työntekijät auttavat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä. Palvelu on tarkoitettu lyhytkestoiseksi avuksi niin, että sen avulla ennaltaehkäistään perhetilanteen vaikeutumista. Voit saada lapsiperheiden kotipalvelua, kun perheesi tarvitsee tilapäistä apua ja tukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen. Perhetyöhön voi ottaa yhteyttä asiakas itse, kun tarvitsee tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi. Perhetyön palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Alle kouluikäisten lasten perheet voivat ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Perhepiste Nopea tarjoaa tukea ja ohjausta esimerkiksi: vuorovaikutukseen perheenjäsenten välillä sekä kodin pelisäännöistä sopimiseen ja arjen sujumiseen. Maksuton palvelu on tarkoitettu 6-17-vuotiaille tamperelaisille ja orivesiläisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Etsivä nuorisotyö  on 15–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua erityisnuorisotyötä, jossa autetaan ja tuetaan nuorta erilaisissa elämäntilanteissa. Nuorella voi olla epätietoisuutta hänelle kuuluvista palveluista tai tuista, tulevaisuuden suunnitelmistaan tai muuten haasteita arjessaan. Etsivän nuorisotyöntekijän luokse voi tulla minkä tahansa kysymyksen kanssa. Etsivästä nuorisotyöstä olla sinulle apua, jos esimerkiksi nuori kaipaa juttuseuraa, opiskelupaikka jäi saamatta, opinnot keskeytyivät tai suunnitelmat muuttuivat eikä nuori tiedä mitä tekisi. Nuorisotyöntekijältä saa apua myös elämäntilanteen selvittelyyn ja asioiden hoitamiseen. Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista, vapaaehtoista ja ilmaista.

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa Lapsen kasvu ja kehitys, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin ja MLL:n järjestämää toimintaa.

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea  voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Oriveden Nuorten Kampus on nuorisotilojen sekä nuorisopalveluiden työntekijöiden keskittymä Oriveden Kampuksella! Oriveden kaupungin nuorisopalvelut järjestävät vuosittain retkiä ja leirejä lapsille, nuorille ja perheille. Nuorten Kampuksen sivuilta löydät tulevat retket ja leirit sekä ilmoittautumisohjeet.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys järjestää lapsille, nuorille ja perheille heidän hyvinvointiaan edistävää toimintaa, kuten perhekahvilat, vertaisryhmätoiminnan ja lasten kerhotoiminnan sekä tapahtumia, retkiä ja konsertteja.

Oriveden harrastusmahdollisuudet ovat monipuolisia ja edullisia. OriPark-aktiviteettipuisto ja Paltanmäen elämysportaat ovat uusia lähiliikuntapaikkoja. Kansalaisopisto järjestää innostavia kursseja sirkuksesta tähtitieteeseen. Liikuntapalveluiden ryhmäliikuntatunneilla liikut mukavassa seurassa ja ammattitaitoisessa ohjauksessa.

Taitokeskuksen lasten lomaleirit  Lomallakin on hauska viettää aikaa kässäilyn parissa. Yhdessä kokeillaan, keksitään ja riemuitaan tekemisen ilosta. Taito Pirkanmaan lomaleirit ovat tarkoitettu 7–16-vuotiaille kädentaidoista innostuneille lapsille ja nuorille. Leirit toteutetaan pienryhmätoimintana. Ryhmiin otetaan 7–9 oppilasta tilaresursseista riippuen.

Oriveden liikuntapalvelujen runsas ja monipuolinen tarjonta antaa kaikille tasavertaisen mahdollisuuden nauttia liikunnan ilosta ja riemusta niin vedessä kuin maallakin.

Oriveden seurakunnan päiväkerhojen ja perheryhmien toimintaan voit tutustua täällä >>

Partio on hauska ja monipuolinen harrastus, joka sopii kaikille. Partiossa leikitään, pelataan, retkeillään, leireillään, opitaan, saadaan uusia kavereita ja koetaan ikimuistoisia elämyksiä. Nuorimmat partiolaiset ovat noin 7-vuotiaita ja yläikärajaa ei ole. Tule mukaan, niin tiedät mikä kaikki on #parastapartiossa!

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Pälkäne

Arjen apua ja tukea 

Pälkäneen terveys- ja sosiaalipalvelut järjestetään yhteistoiminnassa Kangasalan kaupungin kanssa. Lisätietoa lapsiperheiden palveluista löydät lapsiperheiden sosiaalipalveluista, mistä saat tietoa mm. lapsiperheiden kotipalvelusta, joka on arkipäivisin perheen kotona tapahtuvaa lastenhoitoa ja päivittäistä kodinhoitotehtäviä sekä perhetyöstä, jonka tavoitteena on tukea perheen toimintakykyä, myönteistä vuorovaikutusta sekä arjenhallintaa. Sivustolta löytyy myös Pyydä apua –nappi, jota painamalla pääset täyttämään lomakkeen ja pyytämään apua tai tukea elämäntilanteessasi. Yhteydenottoon vastataan 3 arkipäivän kuluessa. 

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa Lapsen kasvu ja kehitys, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin ja MLL:n järjestämää toimintaa. Pälkäneellä toimiva MLL:n yhdistys on nimeltään Luopioisten MLL yhdistys ry, jonka kotisivuna toimii yhdistyksen Facebook-sivut. 

Starttipaja on 17-29 vuotiaille Pälkäneläisille nuorille, jotka ovat vailla työ- tai koulutuspaikkaa. Tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja, ja toimintaan sisältyy koulutukseen sekä työelämään aktivointia. Jokaisen nuoren kanssa tehdään oma henkilökohtainen suunnitelma ja tavoitteet 3–6 kuukauden mittaiselle starttipajajaksolle, ja nuori saa pajaviikoilta työmarkkinatukea sekä lounaan päivittäin. 

  

Taloudelliset avustukset ja neuvonta 

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jokin omassa tai läheisen taloudessa mietityttää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi, auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja auttaa laatimaan maksusopimuksia.  Lisäksi talous- ja velkaneuvoja osaa neuvoa sinua järjestelylainan ja velkajärjestelyn hakemisessa. Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on maksutonta ja sitä järjestää valtio. Neuvontaa antavat talous- ja velkaneuvojat sekä heitä avustavat oikeusapusihteerit. Neuvonta on luottamuksellista ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.  

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa. 

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät osoitteesta www.kela.fi/toimeentulotuki tai p. 020 692 207. 

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.  

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Partio on hauska ja monipuolinen harrastus, joka sopii kaikille. Partiossa leikitään, pelataan, retkeillään, leireillään, opitaan, saadaan uusia kavereita ja koetaan ikimuistoisia elämyksiä. Nuorimmat partiolaiset ovat noin 7-vuotiaita ja yläikärajaa ei ole. Tule mukaan, niin tiedät mikä kaikki on #parastapartiossa!  

Perhekeskus Pirtti on Pirtti on Pälkäneen kunnan ylläpitämä perhekeskus, jossa on toimintaa eri-ikäisille ihmisille. Pirtti sijaitsee kunnanviraston yhteydessä (Keskustie 1). Toimintaa järjestävät kunnan työntekijät sekä vapaaehtoiset toimijat. Ohjelma löytyy Pirtin esitteestä. 

Pälkäneen Luja-Lukko tarjoaa erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Seurassa voi harrastaa esimerkiksi jalkapalloa, jääkiekkoa, koripalloa, lentopalloa, luistelua, salibandya, suunnistusta ja yleisurheilua. 

Pälkäneeltä löytyy myös nuorten tiloja, kuten Onkkaalan nuakkari sekä Luopioisten nuorisotila, jossa voi pelata biljardia, liitokiekkoa ja pingistä, tai muuten vain hengailla. 

Pälkäneellä toimii lapsi- ja nuorisoyhdistyksiä, kuten Laitikkalan nuorisoseura ja Pälkäneen 4H-yhdistys, joka tarjoaa mm. kerhotoimintaa, retkiä, kursseja ja kilpailuja lapsille ja nuorille. 

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Ruovesi

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi lapsiperheen arjessa selviytymiseen, vanhemmuuteen, kasvatukseen, perheen vuorovaikutussuhteisiin tai hyvinvoinnin tukemiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea lapsiperhettä arjessa selviytymisessä tarjoamalla käytännön apua perheen arkeen arkipäivisin. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan mm. asumiseen, lasten hoitoon ja huolenpitoon, perheen toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin, muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista esimerkiksi silloin, kun vanhemman vakava sairaus varjostaa arkea. Lisätietoa kotipalvelusta saat ottamalla yhteyttä lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijään tai sosiaalityöntekijään.

Kunnan perhetyön tavoitteena on lapsiperheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyöntekijä voi olla apuna lapsiperheissä esimerkiksi silloin, kun lapsella on koulunkäyntivaikeuksia, perhe tarvitsee tukea kodin pelisäännöistä sopimiseen, vanhempi tarvitsee tukea rajojen asettamiseen tai vanhemmalla on väsymystä vakavan sairastumisen takia.  Keskustelu ja tilanteen kartoitus ulkopuolisen kanssa voi avata uusia näkökulmia. Työ ei ole lastenhoitopalvelua tai kodinhoitoa. Perhetyöntekijä työskentelee pääosin perheen kodissa yhdessä perheen kanssa. Perhe voi itse olla yhteydessä sosiaalityöntekijään. Palvelu on perheelle maksutonta.

Seurakunnan keskusteluapu ja diakoniatyö  Voit ottaa yhteyttä seurakuntamme hengellistä työtä tekeviin, kun kaipaat kuuntelijaa, hengellistä tukea tai asioiden järjestelyapua. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Korona-aikana voit keskustella kanssamme pääosin puhelimitse tai sähköpostitse

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa Lapsen kasvu ja kehitys, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin ja MLL:n järjestämää toimintaa.

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät osoitteesta Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Nuorten sivuilta löydät lisätietoja mm. Nuorisotila Vintin tapahtumista sekä leireistä ja retkistä.  Lisätietoja myös Ruoveden nuorten Facebook-sivulta.

Ruoveden 4H-yhdistys tarjoaa tekemistä, oppimista ja inspiraatiota! Ruoka, metsä ja luonto sekä käsillä tekeminen ovat toimintamme ydintä. Muita suosittuja teemoja ovat esimerkiksi eläimet, puutarha, ympäristö ja kansainvälisyys. Kun näihin lisätään yrittäjämäisen asenteen ja työelämätaitojen oppiminen, niin huvi ja hyöty kulkevat käsi kädessä. 4H on myös uusia kavereita ja ystäviä, joiden kanssa opitaan ja koetaan, innostutaan ja onnistutaan. 4H-toiminta on suunnattu kaikille 6 – 28-vuotiaille lapsille ja nuorille ja se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Ruoveden VPK on toiminut aktiivisesti kuntalaisten turvana jo vuodesta 1894 ja toiminta jatkuu vastuunsa tuntevien jäsenten avulla tulevaisuudessakin. Ota yhteyttä vapaapalokuntaan, mikäli olet kiinnostunut monipuolisesta palokuntaharrastuksesta.

Ruoveden Pirkat on eri ikäisten urheiluseura, jossa voit harrastaa mm. hiihtoa, pesäpalloa ja yleisurheilua.

Partio on hauska ja monipuolinen harrastus, joka sopii kaikille. Partiossa leikitään, pelataan, retkeillään, leireillään, opitaan, saadaan uusia kavereita ja koetaan ikimuistoisia elämyksiä. Nuorimmat partiolaiset ovat noin 7-vuotiaita ja yläikärajaa ei ole. Tule mukaan, niin tiedät mikä kaikki on #parastapartiossa!

Ruoveden seurakunnan päiväkerhot on tarkoitettu 3-6 vuotiaille ja perhekerho kaiken ikäisille lapsille aikuisen seurassa.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Virrat

Arjen apua ja tukea

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi lapsiperheen arjessa selviytymiseen, vanhemmuuteen, kasvatukseen, perheen vuorovaikutussuhteisiin tai hyvinvoinnin tukemiseen. Yhteystiedot löydät täältä >>

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea lapsiperhettä arjessa selviytymisessä tarjoamalla käytännön apua perheen arkeen arkipäivisin. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan mm. asumiseen, lasten hoitoon ja huolenpitoon, perheen toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin, muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista esimerkiksi silloin, kun vanhemman vakava sairaus varjostaa arkea. Lisätietoa kotipalvelusta saat ottamalla yhteyttä lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijään tai sosiaalityöntekijään. Yhteystiedot löydät täältä >>

Kunnan perhetyön tavoitteena on lapsiperheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyöntekijä voi olla apuna lapsiperheissä esimerkiksi silloin, kun lapsella on koulunkäyntivaikeuksia, perhe tarvitsee tukea kodin pelisäännöistä sopimiseen, vanhempi tarvitsee tukea rajojen asettamiseen tai vanhemmalla on väsymystä vakavan sairastumisen takia.  Keskustelu ja tilanteen kartoitus ulkopuolisen kanssa voi avata uusia näkökulmia. Työ ei ole lastenhoitopalvelua tai kodinhoitoa. Perhetyöntekijä työskentelee pääosin perheen kodissa yhdessä perheen kanssa. Perhe voi itse olla yhteydessä sosiaalityöntekijään. Palvelu on perheelle maksutonta.

Perheneuvolassa annetaan kasvatus- ja perheneuvontaa lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen  kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi  sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun omat keinot eivät riitä ja kaipaat keskustelutukea, esimerkiksi vanhemmuuteen ja syöpään liittyvän haastavan tilanteen vuoksi. Perheneuvolan periaatteisiin kuuluu luottamuksellisuus, maksuttomuus, asiakaslähtöisyys, työtavoista sopiminen asiakkaan kanssa sekä tarpeen mukainen yhteistyö muiden perheen parissa työskentelevien kanssa. Perheneuvolaan tulemiseksi ei tarvitse erillistä lähetettä, vaan voit ottaa itse yhteyttä.

Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa, jolla tuetaan lasta ja hänen perhettään. Tukiperhetoiminnalla voidaan tukea lasta ja hänen perhettään, kun perheessä on väsymystä tai muuten vaativa elämäntilanne. Tuettava lapsi tai nuori osallistuu tukiperheen arkeen ja yöpyy tukiperheessä esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukiperhe on perhe, jossa lapsi käy säännöllisesti ja sovitusti. Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella tukiperhepalvelut ostetaan Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

Tukihenkilö tarjoaa tuettavalle lapselle tai nuorelle turvallista ja luotettavaa aikuisen läsnäoloa. Tukihenkilö ja tuettava tapaavat lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Tapaamiset ovat noin parin tunnin mittaisia esimerkiksi viikon tai kahden välein. Tukihenkilötoiminta voidaan järjestää vapaaehtoistyönä tai ammatillisena tukihenkilönä. Ammatillinen tukihenkilö on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, jolla on kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Palvelujen piiriin voi hakeutua oma-aloitteisesti ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään. Yhteystiedot löydät täältä >> https://www.virrat.fi/terveys-ja-sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut/lapsiperheiden-sosiaalipalvelut/tukihenkilo-ja-tukiperhetoiminta/

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa Lapsen kasvu ja kehitys, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin ja MLL:n järjestämää toimintaa.

Seurakunnan diakoniatyön puoleen voit kääntyä, kun mieltäsi painaa yksinäisyys, suru, masennus, parisuhdehuolet tai mikä tahansa muu murhe. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Diakoniatyöntekijät tekevät myös kotikäyntejä, eritysesti huonosti liikkuvien luokse. Ota yhteyttä diakoniatyöntekijään kun tarvitset aineellista apua yllättävän elämäntilanteen muutoksen seurauksena ja kun perusturvan antama toimeentulotuki ei riitä.

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta

Vauvaraha on 4000 euron suuruinen summa, jonka Virtain kunta maksaa Virroilla asuvalle vauvan saaneelle perheelle. Vauvarahaa on mahdollista saada anomalla sitä vauvan syntymän jälkeen.

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jo­kin omas­sa tai lä­hei­sen ta­lou­des­sa mie­ti­tyt­tää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi ja auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät Kelan sivuilta tai p. 020 692 207.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa

Virroilla on monenlaisia aktiviteetteja, joista monet sopivat koko perheelle. Lähdettekö eväiden kanssa luontopolulle tai kenties frisbeegolfradalle?

Virtain nuorisopalvelut järjestää toimintaa ja tapahtumia nuorille. Toiminnan pääkohderyhmä ovat 13-17 -vuotiaat virtolaiset nuoret. Tavoitat meidät monipuolisesta somesta, seuraa meitä instassa ja snäpissa, niin tiedät mitä milloinkin tapahtuu!

Seurakunnan perhekerho on avoin kerho kaikille vanhemmille, isovanhemmille ja lasta kotona hoitaville aikuisille sekä pienille lapsille. Kerhon ohjelmaan sisältyy yhdessä oloa, leikkiä, askartelua ja hiljentymishetki. Kerho päättyy yhteiseen lounaaseen. Lounas on maksuton.

Seurakunnan päiväkerhot ovat ilmaista seurakunnan tarjoamaa toimintaa. Päiväkerho antaa virikkeitä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Kerhoon kuuluu uskontohetki, laulua, ohjattua ja vapaata leikkiä, askartelua, satuja ja tarinoita, liikuntaa ja musiikkia.

4H tarjoaa lapsille ja nuorille erilaista kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa. Kurssit ja koulutukset edistävät nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyskasvatusta. Lapset ja nuoret huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä ja kerhoissa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja ohjaajan tuella. Kerhot toimivat pääsääntöisesti kylissä, jolloin matka harrastukseen on kohtuullinen.

Taitokeskus Virroilla lapset, nuoret ja aikuiset voivat harrastaa monipuolisesti erilaisia kädentaitoja sekä hankkia Taitokaupasta käsityömateriaaleja ja ostaa korkealaatuisia, kestävällä tavalla tuotettuja kädentaitajien tuotteita. Meillä voit valmistaa uutta tai korjata ekologisesti vanhaa. Virtain taitokeskuksessa toimii useampi Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän ryhmä ja tiloissamme on kutomo.

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

 

Ylöjärvi

Arjen apua ja tukea 

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään perheille, joissa vanhemmat tarvitsevat apua lapsen hoidossa ja arjessa selviytymisessä. Kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada muuta apua tai palvelua. Ensisijaisesti palvelua annetaan lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi tilanteissa, joissa vanhempien toimintakyky on alentunut, esimerkiksi perheenjäsenen sairastuttua syöpään. 

Lasten neuvolassa seurataan lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä vauvaiästä eskarin alkuun. Vahvistetaan ja tuetaan perheen omia voimavaroja, vanhemmuutta sekä parisuhdetta. Yhteistyössä perheen kanssa pyritään löytämään erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään yksilöllinen tuki turvaamaan koko perheen hyvinvointia. Sivustolta löytyy myös Pyydä apua –painike, jonka kautta voit jättää yhteydenottopyynnön Ylöjärven kaupungin lapsiperheiden kanssa työskentelevälle työntekijälle. Sinuun otetaan yhteyttä puhelimitse 1-3 arkipäivän kuluessa. Neuvoloiden yhteystiedot löydät täältä >> 

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä silloin, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi jokapäiväisestä elämästä selviytymisessä.  

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on tarkoitettu lapsiperheille, joilla ei ole lainkaan tai vain vähän sellaista läheisverkostoa, joka voi olla tukena lasten kasvussa ja kehityksessä tai vanhempien voimavarat eivät jostain syystä riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin. Tukiperheiden ja tukihenkilöiden avulla on tarkoitus tuoda lapsen elämään lisää turvallisia aikuisia ja antaa lapsen vanhemmille mahdollisuus levätä. Palvelu on tarkoitettu perheille, joilla on lastensuojelun tai lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuus. 

Vanhemmuuden tuki –sivustolta löydät lapsiperheille suunnattuja matalan kynnyksen palveluja, jotka eivät vaadi asiakkuutta lapsiperheiden sosiaalihuollon tai lastensuojelun palveluissa. Matalan kynnyksen palveluihin voi hakeutua ilman lähetettä. Palveluita ovat mm. chat ja perhekioski. 

MLL:n Vanhempainnetistä löydät monenlaista tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Sivustolta löydät tietoa Lapsen kasvu ja kehitys, vinkkejä lapsiperheen arkeen, tukea perheen huoliin ja kriiseihin ja MLL:n järjestämää toimintaa. 

Ylöjärven seurakunta tarjoaa lapsiperheille arjen apua ja tukea esimerkiksi perheenjäsenen sairastuessa syöpään. Perhetoiminta PikkuHelppi tarjoaa mm. aikaa huolien jakamiseen ammattilaisen kanssa, lasten kanssa ulkoilua ja apua läksyjen teossa. Toiminta on maksutonta.  

 

Taloudelliset avustukset ja neuvonta 

Talous- ja velkaneuvonnasta kannattaa pyytää tukea heti, jos jokin omassa tai läheisen taloudessa mietityttää. Talous- ja velkaneuvojilta saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa. Talous- ja velkaneuvoja selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi, auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja auttaa laatimaan maksusopimuksia.  Lisäksi talous- ja velkaneuvoja osaa neuvoa sinua järjestelylainan ja velkajärjestelyn hakemisessa. Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on maksutonta ja sitä järjestää valtio. Neuvontaa antavat talous- ja velkaneuvojat sekä heitä avustavat oikeusapusihteerit. Neuvonta on luottamuksellista ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.  

Syöpäjärjestöjen taloudellinen avustus on Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta myöntämä kertaluontoinen rahallinen tuki taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille syöpäpotilaille. Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran. Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa. 

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen ja muuta toimeentuloturvaa täydentävä tukimuoto, jonka tarkoitus on turvata minimitoimeentulo siksi ajaksi, kun perhe ei muilla tuloillaan tai varoillaan selviydy. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista löydät osoitteesta www.kela.fi/toimeentulotuki tai p. 020 692 207. 

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustellusta syystä tarpeen mukaan esimerkiksi lasten harrastuksia varten. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, hakijalla tulee olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. 

 

Yhteistä tekemistä, virkistystä ja liikuntaa 

Ylöjärvi tarjoaa paljon toimintaa vapaa-ajalle esim. kulttuurin, liikunnan ja retkeilyn parissa. Tutustu vaikkapa leikkikenttiin, uimarantoihin ja kulttuuritapahtumiin 

Ylöjärvellä toimii monia seuroja ja yhdistyksiä, joihin voit tutustua täällä >> 

Pirkkanen on Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Pirkkanen toimii verkostona, joka kattaa jo suurimman osan Pirkanmaan kunnista. Näkyvimpiä toimintamuotoja ovat joka helmikuu järjestettävä lastenkulttuurikuukausi Pirkkaset sekä kaikille avoin Pirkkaset-postituslista, jossa jaetaan tietoa lastenkulttuurin koulutuksista, seminaareista ja mahdollisuuksista alueella. 

Ylöjärven seurakunnan toiminta lasten ja perheiden parissa on aktiivista sekä monipuolista. Esimerkiksi Pappilan Perhetalo on toimintaa tulvillaan: Virkistystä, lepoa ja kohtaamisia kaikenikäisille. Löydä oma ryhmäsi ja lähde mukaan. Perhekerho taas on kohtaamispaikka kaikille kotona lasta hoitaville vanhemmille tai isovanhemmille sekä tietysti lapsille. Perhekerho on maksuton ja kokoontuu Asuntilassa ja Kurussa.